Meny

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR  2024

 

Leverans

Om inget annat överenskommits levereras alla varor fritt Järpås och med garanti att de vid avsändningen är felfria och oskadade. För under transporten skadat eller förkommet gods skall mottagaren, för att erhålla ersättning av transportföretaget, göra anmälan hos detta när godset utlöses. Mottagaren skall kontrollera att rätt gods och rätt mängd levererats. Om felaktigheter föreligger skall detta meddelas Akronmaskiner omedelbart efter leverans.

Garanti

Där icke annat angives, 12 månader från leveransdagen. Alla delar som går sönder på grund av material- eller konstruktionsfel under denna tid ersättes gratis men ej fraktfritt. De obrukbara delarna skall insändas till oss för undersökning.
Delar som blivit obrukbara på grund av ovarsamhet, felaktigt handhavande eller bristande skötsel ersättes icke gratis. Garantin omfattar ej arbetskostnader för byte av delar. Vitrost på plåt utgör normalt inte orsak till reklamation. Garantin omfattar ej heller ansvarighet för något slag av direkt eller indirekt skada på vare sig person eller egendom, för stillestånd eller för driftsavbrott.

Returer (avser inte reklamationer)

Vid retur av kurant material till Akronmaskiner avdrages 15% returavgift, dock lägst 25:-, vid en eventuell kreditering. Gods avsett att returneras skall förvaras så att fullgott skick bibehålls. Skadat, smutsigt, ofullständigt eller av annan anledning inkurant material krediteras ej. Returfrakt bekostas av kunden. Akron kan på förfrågan hjälpa till med administration av frakt. I sådana fall bör returer skickas hem i en sändning. Fraktsedel beställes från Akron och kunden bokar hämtning av gods med av Akron angiven speditör.

Priser

Prislistor gäller utan förbindelse från vår sida och priserna kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Samtliga priser gäller exkl mervärdesskatt och leveranskostnader. Särskild expeditionsavgift uttages med 50:- på order mindre än 2.500:- netto exkl frakt. Avgiften utgör ej faktureringsavgift. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med f n 18%.

Allmänt

I övrigt tillämpas villkoren i LANTBRUK 16 - Leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner - avtalade mellan MBR och LRF alternativt NL17 - Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige - utgivna av Teknikföretagen. Vilka generella villkor som tillämpas finns angivet i ordererkännande.